Return to site

Kurz Vodca

malého plavidla

Kurz vodcu malého plavidla Vás uvedie do problematiky rekreačnej plavby na vnútrozemských vodných cestách a pripraví Vás na štátne skúšky, ktoré sa konajú na Dopravnom úrade v Žiline.

Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla má nasledovné kategórie:

A – malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW, B – malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW,
C – malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2.

Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je vydávaný Dopravným úradom. Tento doklad Vás oprávňuje viesť malé plavidlo príslušnej kategórie po vnútrozemských vodných cestách s platnosťou v celej Európe. Preukaz je vydávaný doživotne.

Harmonogram:

 •  Teoretická prednáška:
   Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,

   Plavebný zemepis,
   Plavebná náuka,
   Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe,  Stavba lodí,
   Strojové zariadenia lodí,
   Lodná elektrotechnika,

 •  Praktická časť.

Cena teoretickej časti: 290 €

Cena praktickej časti: A - v cene teoretického kurzu, B - 30 €, C - 30 €

Platbu za kurz, prosím, uhraďte najneskôr dva týždne pred samotným začatím kurzu (do 7.4.2017).

Platbu realizujte bankovým prevodom na bankový účet: SK71 7500 0000 0040 1300 7787.